Skip links

Energy

การส่งมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ชุมชน

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นหลังเต่าแบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีอบแห้งขนาดครัวเรือนหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ถูกออกแบบตามหลักการถ่ายเทความร้อนและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน 100% ลักษณะการทำงานที่ง่าย สะดวก แข็งแรง ราคาไม่สูง วัสดุที่ใช้สามารถหาได้ในประเทศ 100% และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะในทุกๆ พื้นที่ พร้อมการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชุมชน การสร้างภาคีเครือข่ายความเสมอภาคเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ส่งเสริมการใช้งานรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดสระแก้ว

การส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยการรวมกลุ่มของเกษตรออกแบบการทำงานอาศัยการร่วมมือของเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาฯ และยกระดับขีดความสามารถดึงเอาศักยภาพพลังงานในพื้นที่มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาครัฐ และเอกชน พร้อมกำหนดทิศทางและกรอบงานการสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งมอบให้กลุ่มชุมชนในพื้นที่ ต.ทุ่งมหาเจริญ ต.ตาหลังใน ต.คลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว

การเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่าง Circular Solar Module

วันที่ 12 ตุลาคม 65 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่าง Circular Solar Module ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Solar water pumping in rice field ระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สูบน้ำออกนอกพื้นที่เมื่อต้องการควบคุมระดับน้ำและสูบเติมน้ำเข้าเมื่อต้องการน้ำเข้าไปใช้งานในการทำเกษตร อีกทั้งยังสามารถใช้ในการเป็นระบบเติมออกซิเจน (oxygenation) หรือการเติมอากาศ (Aeration)เพื่อบำบัดน้ำในคลองส่งน้ำได้อีกด้วย