Skip links

Solar water pumping in rice field ระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สูบน้ำออกนอกพื้นที่เมื่อต้องการควบคุมระดับน้ำและสูบเติมน้ำเข้าเมื่อต้องการน้ำเข้าไปใช้งานในการทำเกษตร อีกทั้งยังสามารถใช้ในการเป็นระบบเติมออกซิเจน (oxygenation) หรือการเติมอากาศ (Aeration)เพื่อบำบัดน้ำในคลองส่งน้ำได้อีกด้วย

Leave a comment