Skip links

การเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่าง Circular Solar Module

วันที่ 12 ตุลาคม 65 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่าง Circular Solar Module ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในเรื่อง Bio-Circular -Green Economy โดยมี คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment