Skip links

ส่งเสริมการใช้งานรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดสระแก้ว

การส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยการรวมกลุ่มของเกษตรออกแบบการทำงานอาศัยการร่วมมือของเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาฯ และยกระดับขีดความสามารถดึงเอาศักยภาพพลังงานในพื้นที่มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ภาครัฐ และเอกชน พร้อมกำหนดทิศทางและกรอบงานการสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งมอบให้กลุ่มชุมชนในพื้นที่ ต.ทุ่งมหาเจริญ ต.ตาหลังใน ต.คลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว

Leave a comment