Skip links

การส่งมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ชุมชน

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นหลังเต่าแบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีอบแห้งขนาดครัวเรือนหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ถูกออกแบบตามหลักการถ่ายเทความร้อนและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน 100% ลักษณะการทำงานที่ง่าย สะดวก แข็งแรง ราคาไม่สูง วัสดุที่ใช้สามารถหาได้ในประเทศ 100% และมีประสิทธิภาพสูง เหมาะในทุกๆ พื้นที่ พร้อมการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชุมชน การสร้างภาคีเครือข่ายความเสมอภาคเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

Leave a comment